Přehrát obsah stránky

Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

U zápisu k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dítěte předloží tyto doklady:

Zákonný zástupce ve dne zápisu přinese již vyplněné dokumenty – ze ZÁLOŽKY – PRO RODIČE

V souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí zákonný zástupce doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, také potvrzením od pediatra.

Dále je možné doložit např.:

  • rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu školní docházky,
  • pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitel školy mohl rozhodnout a mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření (dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon),

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,       do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (více na webových stránkách školy, sekce Pro rodiče).

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předávejte ředitelce školy zároveň           s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

O přijetí, na základě stanovených kritérií, rozhodne ředitelka ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude zveřejněno do 30 dnů od skončení zápisu do mateřské školy:

  • zveřejněním rozhodnutí na dveřích budovy mateřské školy

Kritéria přijímacího řízení naleznete na webových stránkách školky, sekce Pro rodiče.

Děti budou vedeny pod registračními čísly. Registrační číslo obdržíte osobně při zápisu, příp. emailem.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům předáno osobně.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno na adresu uvedenou zákonným zástupcem v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele:

Zákonný zástupce dítěte podá odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do 15 dnů po jeho obdržení, prostřednictvím ředitele, který Rozhodnutí vydal, k předání na odbor školství MHMP, jako odvolacímu orgánu.

V případě dodatečného uvolnění kapacity školy je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.