Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Matrika, vč. evid. Listů Třídní knihy vč. výkazu  BOZP  Personální a mzdová agenda
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní martriky dětí Vedení třídních knih a výkazů Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Děti, zákonní zástupci Děti, třídní učitelé Zaměstnanci školy Zaměstnanci školy
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna Jmenné, kontaktní Jmenné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 5 let (nemá dobu skartace) 45 let - osobní spisy a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky        Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce, zák. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Pokladní deník a výpisy z účtu  Hospitace  Podací deník Běžná e-mailová komunikace a datová schránka
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Kontrola vyučujících Vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Plátci Zaměstnanci školy Příjemci a odesilatelé pošty Příjemci a odesilatelé pošty
Kategorie osobních údajů Jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly Jmenné, jmenné kdo hospitoval Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 10 let 10 let 10 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Přehled plateb Docházka, omluvné listy  Zprávy z poraden, SVP, diagnostika pokroku dětí MŠ  Výsledky zápisu 
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení účetnictví Vedení docházky a evidence omluvných listů Zprávy o dětech Vedení školní evidence
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Zaměstnanci, odběratelé a dodavatelé Děti zapsaní ve školce Děti zapsaní ve školce Děti přihlašující se do školky
Kategorie osobních údajů Jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly Jmenné Jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresní
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let, 1 rok po skončení akce 1 rok 10 let 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Úrazy dětí a žáků Jídelna: Přihlášky ke stravování /pozn. Výběr stravného provádí Kvasice/ Jídelna: Počet obědů zaměstnanců  Příspěvek na hygienické potřeby , davadlo atd.
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Zpracovatel Zpracovatel Správce
Účel zpracování Kniha úrazů dětí a zaměstnanců Evidence přihlášek ke stravování Evidencei stravování zaměstnnaců Příspěvky
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Děti zapsaní ve školce Děti a pracovníci školy Zaměstnanci školy Děti zapsaní ve školce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné Jmenné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci, zdravotní pojišťovny určení zaměstnanci určení zaměstnanci rodiče dětí
Doba uchování osobních údajů 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 3 roky 5 let po ukončení potřebnosti skartováno
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE